Cartref

Mae Gofal Cartref Môn yn rhan o Asiantaeth Gofal Bunbury
sydd wedi bod yn darparu Gofal yn y Cartref ers 50 mlynedd

Rydym yn ymroi i helpu pobl I gynnal eu hannibyniaeth ac yn gofalu
gyda phreifatrwydd, urddas a pharch.

CROESO I’N HASIANTAETH
GOFAL NEWYDD


Mae Asiantaeth Gofal Cartref Môn wedi ymrwymo i gefnogi teuluoedd er mwyn sicrhau fod eich anwyliaid yn cael eu cadw’n ddiogel, eu gofalu amdanynt yn iawn, ac y gallant barhau i fyw mor annibynnol â phosibl yn eu cartrefi eu hunain.

Gyda’n gofalwyr profiadol a’n cymdeithion cadw tŷ, rydym yn cynnig cefnogaeth hyblyg hawdd ei addasu pryd a lle rydych ei angen. P’un ai am awr y diwrnod, neu’n byw i mewn am 24 awr, cewch y tawelwch meddwl fod eich perthynas hŷn yn cael gofal gyda’r parch a’r urddas mwyaf.

Ychydig amdanom ni

Mae Gofal Cartref Môn yn is-gwmni i’r Bunbury Care Agency, busnes teuluol sydd wedi bod yn helpu unigolion i gael gofal byw i mewn yn y cartref ers y 50 mlynedd diwethaf. Mae gennym hanes hir o ddarparu gofal wedi’i deilwra’n arbennig a gwasanaeth cydymaith. Rydym wedi penderfynu ehangu’n gwasanaethau gofal o ofal dyddiol a byw i mewn i Ynys Môn er mwyn dathlu ein 50 mlynedd o ofalu am y gymuned.

 • Rydym yn ymboeni am y nifer o bobl hen a bregus sy’n cael trafferth edrych ar ôl eu hunain yn iawn, rheoli eu gofal personol neu sydd â phroblemau symud
 • Rydym yn ymboeni am y rheiny sydd angen ychydig o ofal dyddiol a chymorth i baratoi prydau bwyd, siopa a chadw tŷ neu’r rheiny sy’n unig a dim ond angen wyneb cyfeillgar bob hyn a hyn
 • Rydym yn ymboeni am y rheiny sydd angen gofal seibiant neu egwyl o edrych ar ôl eu perthnasau ac a fyddai’n elwa ar rywun yn darparu gofal byw i mewn am gyfnodau byr fel penwythnosau neu dros nos.

Gyda’n harbenigedd mewn cydlynu gofal o safon uchel i’r henoed a gwasanaethau cydymaith a chadw tŷ yn y cartref, gallwch ymddiried a dibynnu ar ein tîm ardderchog o ofalwyr.

Everybody needs somebody

Gofal yn y cartref

Mae cael gofal yn eich cartref yn rhoi dewis, hyblygrwydd a’r gallu i chi fyw fel y dymunwch gyda phecyn gofal sydd wedi’i deilwra’n arbennig ar gyfer eich anghenion.

Ar ôl 50 mlynedd o ofalu, rydym yn gwybod y gall y rhan fwyaf o bobl aros yn byw yn eu cartrefi eu hunain gyda’r gofal a’r gefnogaeth iawn ynghyd â’r ddealltwriaeth hanfodol hwnnw a chwmni.

Rydym yn deall fod gwneud penderfyniadau am ofal yn anodd iawn ac yn boenus. Byddwn yn rhoi’r holl gyngor a chymorth sydd eu hangen arnoch i alluogi’ch perthynas i barhau i fyw gartref, gyda’u hatgofion a’u heiddo o’u hamgylch tra’n cynnal eu ffordd o fyw a’u hannibyniaeth.

Rydym yn arbenigo mewn darparu gofalwyr cartref, rhywun i gadw tŷ a bod yn gwmni a chymorth domestig i’r hen a’r eiddil ar sail ddyddiol a byw i mewn.

Home Care Services

Contact us

Call us on 01407 883060.

Our home care services

Time to talk

Need to discuss care with a loved one? Read this useful guide.

Kind words from our families

  Latest job vacancies

  Diddordeb mewn ymuno â ni?

  Rydym bob amser yn chwilio am ofalwyr da a phrofiadol i ymuno â’n teulu. Mae’r rhan fwyaf o’n cleientiaid yn hen ac angen ymweliadau dyddiol neu ofal byw i mewn. Gallwn gynnig oriau hyblyg y gallwch eu trefnu o gwmpas eich ffordd o fyw.

  Yn fwyaf pwysig, byddwch yn treulio amser gwerthfawr gyda’ch cleientiaid yn gallu rhoi sylw i’w hanghenion a chael amser am sgwrs dros baned.

  Os ydych yn mwynhau gwneud gwahaniaeth i fywyd rhywun, rydym eisiau clywed gennych.

  Find out more

  Latest news

  I gael gwybodaeth fanwl neu gyngor ar ofal cartref, ffoniwch ni ar 01407 883060

  Send us a message

  Rydym yn asiantaeth gofal cartref wedi’n lleoli yn Llanfaelog, Ynys Môn yn cynorthwyo teuluoedd yn bennaf ar Ynys Môn a Gogledd Cymru, er ein bod yn mynd dros y wlad.

  Mae Gofal Cartref Môn yn is-gwmni yn llwyr berchnogaeth y Bunbury Care Agency, mae’n aelod o’r UKHCA (Cymdeithas Gofal Cartref y Deyrnas Unedig) ac yn aelod cysylltiol o SOLLA (Society of Later Life Advisers). SOLLA yw’r unig fudiad yn y DU a all gynnig ymgynghorwyr ariannol achrededig sy’n cynghori a helpu pobl gyda thalu am ofal i’r henoed.

  SOLLA logo