Amdanom Ni

Mae Gofal Cartref Môn yn rhan o’r Bunbury Care Agency, un o’r Asiantaethau Gofal Cartref mwyaf hir-sefydlog yn y DU

Gofal Preswyl – Gofal Dyddiol – Gofal Seibiant – Gofal Dros Dro

Dros yr hanner can mlynedd diwethaf, mae Asiantaeth Bunbury wedi bod yn darparu Gwasanaethau Gofal Cartref i’r Henoed, Plant a Theuluoedd ledled y wlad. Mae Gofal Cartref Môn yn canolbwyntio’n benodol ar ymestyn ein Gwasanaethau Gofal Cartref uchel eu parch i gymunedau ar yr Ynys a thrwy Ogledd Cymru.

Sefydlwyd Asiantaeth Bunbury gan fam y perchennog presennol, Sarah Green, yn 1968 fel asiantaeth ddomestig a gofal plant. Wrth i’r blynyddoedd fynd heibio daeth yn amlwg fod darparu’r gofal cywir i’r henoed yn eu cartref yn eithaf anodd, ddim bob amser yn ddibynadwy na chwaith yn bodloni anghenion a gofynion pobl. Bellach rydym yn canolbwyntio’n hegni a’n hymrwymiad ar ddarparu’r ‘Person Arbennig’ i deuluoedd eraill sydd angen gofal a chwmni i’r henoed y gallant ymddiried a dibynnu arno.

Sut gwnaeth pethau ddechrau go iawn gan ein sylfaenydd

“Roeddwn yn cael trafferth dod o hyd i’r person iawn i edrych ar ôl fy nau blentyn lleiaf gan fy mod newydd ddod yn Gynghorydd lleol ac yn sydyn roedd bywyd fel ffair. Pan ddechreuodd yr Asiantaeth, roeddwn yn ysgrifennu popeth â llaw ond ar ôl chwech mis roedd angen ysgrifennydd arnaf. Roedd y Bunbury Domestic Agency fel y’i gelwid bryd hynny mewn busnes a’n slogan oedd, fel y mae o hyd, ‘Mae ar Bawb angen Rhywun’. Ddeng mlynedd yn ddiweddarach, roeddwn yn cyflogi tri o bobl fel cleientiaid ac roedd staff yn cysylltu â ni o bob cwr o’r DU.”

Wrth i’r amser fynd heibio, roedd fy nain angen rhywun i fyw i mewn fyddai’n edrych ar ôl y tŷ ac yn cadw cwmni iddi. Sylweddolodd fy mam fod yna angen am staff a oedd yn meddu ar y sgiliau a’r profiad i ofalu am bobl hŷn, a dechreuodd ein Gwasanaeth Gofal ‘Rosy Rota’. Nid yw’n dull o ddarparu’r gwasanaeth hwnnw wedi newid dros y blynyddoedd ar wahân i’r dechnoleg hynod effeithiol a ddefnyddiwn erbyn hyn.

Y Tîm

Trish Brewin - Rheolwr Gofal, Bunbury Care Agency

Trish Brewin – Rheolwr Gofal

Trish yw’r aelod o staff sydd wedi bod gyda ni hiraf ac ymunodd hi â’r asiantaeth yn llawn amser yn 1994. Mae hi wedi gweld llawer o newidiadau dros y blynyddoedd ac er gwaethaf sawl cyfnod heriol, mae hi wedi aros mor ymroddgar a ffyddlon ag erioed i helpu eraill.

Bellach hi yw fy Rheolwr Gofal amhrisiadwy a gyda’i chynorthwywyr, Yvonne O’Brien a Kelly Hannon, mae hi’n edrych ar ôl ein cleientiaid byw i mewn a dyddiol a’r staff. Mae gan Trish gyfoeth o brofiad ac mae’n gwybod sut i recriwtio’r person iawn i ofalu am henoed.

Yvonne O’Brien – Cydlynydd Gofal

Ymunodd Yvonne â ni yn haf 2017, yn bennaf i helpu Trish gyda’n cleientiaid byw i mewn a’n gofalwyr. Bu’n gweithio yn y gangen leol o NatWest am flynyddoedd, cangen sy’n anffodus wedi cau. Mae ei sgiliau cysylltiadau cwsmeriaid a’i chywirdeb ariannol yn gaffaeliad i’m cwmni. Mae hi’n datblygu perthynas dda gyda’n cleientiaid a’n gofalwyr ac yn dweud wrthyf ei bod wir yn mwynhau gweithio i’r Asiantaeth.

Kelly Hannon – Cydlynydd Gofal Dydd

Mae Kelly newydd gymryd drosodd gan Sarah Cheetham, a oedd yn cydlynu’n gwasanaeth dydd ac sydd bellach ar gyfnod mamolaeth. Mae Kelly’n un o’n gofalwyr dydd hefyd, felly mae hi’n deall anghenion ein pobl fregus lleol. Fel ein haelod ieuengaf o’r staff, mae’n gwybod beth yw beth mewn TG, felly os oes gen i broblem, gall hi ei datrys ar amrantiad!

Sue Collings – Cadw Llyfrau

Mae Sue wedi bod yn cadw’r llyfrau i ni ers blynyddoedd lawer ac erbyn hyn mae hi’n gyfrifydd cymwys. Ni allwn ymdopi heb ei sgiliau a’i chyngor ariannol, heb sôn am ei phersonoliaeth ddymunol, unwaith yr wythnos. Mae hi hefyd yn hapus i gynghori a helpu unrhyw ofalwr am fanteision bod yn hunangyflogedig, a all ymddangos yn ddyrys ar y dechrau.

Debra Alexander – Cydlynydd Gofal (Swyddfa Ynys Môn)

Mae Debra’n byw ar Ynys Môn, ac mae hi newydd ei phenodi’n Gydlynydd Gofal i’n swyddfa newydd yn Llanfaelog, ‘Gofal Cartref Môn. Bydd hi’n cydweithio’n agos â’n prif swyddfa yn Sir Gaer a bydd Sarah Green yn gweithio yn y swyddfa am ran o bob wythnos. Daw Debra o gefndir elusennau a’r GIG, lle bu’n gweithio ar raglenni amrywiol fel Heneiddio’n Dda a gofal hirdymor sylfaenol. Mae hi’n dod â sgiliau trefnu gwych mewn marchnata a gweinyddu i’r swyddfa newydd. Rydym yn ei chroesawu i’n prosiect newydd ar Ynys Môn.

Sarah Green – Perchennog a Chyfarwyddwr

Sarah Green - Bunbury Care Agency
Mae gen i dair merch a thri o wyrion ac rwy’n ystyried fy hun yn un o’r ‘Genhedlaeth Frechdan’ h.y. mae’r rheini yn byw yn hŷn a’r plant ddim yn gadael y nyth fel y byddent, ond yn gweithio’n llawn amser. Mae gen i brofiad personol o’r ymdrech rydym yn ei hwynebu y dyddiau hyn.

Dechreuais fy mywyd gwaith fel Rheolwr Llwyfan yn y Theatr yn Ne Cymru. Yno, dysgais sgiliau gwerthfawr trefnu, cynllunio a chyflwyno’r cynhyrchiad gorffenedig i’r gynulleidfa! Bum yn ysgrifenyddes bersonol i Gyfreithiwr ac yna dechreuais fy musnes Cynllunio Tai fy hun. Roeddwn wrth fy modd yn gwneud hyn, gan fy mod yn gallu gwneud y mwyaf o’m sgiliau creadigol ynghyd â defnyddio fy ngallu i gynllunio’n dda. Ar ddechrau’r 1980au buddsoddodd ein busnes teuluol mewn eiddo yn y Dordogne yn Ffrainc. Gwnaeth fy chwaer a minnau adnewyddu pedwar eiddo a’u dodrefnu i safon uchel. Yna fe sefydlon ni fusnes rhentu eiddo o’r enw ‘Serendipity Francaise’. Buom yn rhedeg hwn o Gaerdydd am nifer o flynyddoedd ac yn y diwedd roedd gennym bron i 50 o lefydd gwyliau ar ein llyfrau. Digwyddodd y ‘Serendipity’ nesaf pan ddywedodd un o berchnogion Château mawr, a oedd yn ddatblygwr eiddo llwyddiannus iawn yn Ewrop, yr hoffai brynu fy nghwmni i. Ni wedyn oedd eu hadran rentu datblygiadau yn Ffrainc a Sbaen yn ogystal â sefydlu a rhedeg eu ffenestr siop ym Mae Caerdydd.

Symudais yn ôl i Sir Gaer yn 2004, a dechrau defnyddio fy sgiliau a’m harbenigedd i helpu fy mam gydag Asiantaeth Bunbury. Cymhwysais yn Dyst Arbenigol mewn Gofal Cartref a Gosod Staff ac rwyf yn ysgrifennu adroddiadau ar achosion anafiadau personol ac esgeulustod meddygol i’r llysoedd. Rwyf wir yn mwynhau hyn gan ei fod yn cwblhau fy athroniaeth o wneud gwahaniaeth i fywyd rhywun arall.

Y ffordd ymlaen…

Rydym yn dathlu’n pen-blwydd yn 50 yn 2018 ac ar wahân i agor ein swyddfa yng Nghymru, ar Ynys Môn, mae gennym gynlluniau mawr. Fel rhan o ddathlu’r hanner cant, rydym yn bwriadu cefnogi ‘Elusen y Mis’. Gan fod cyfathrebu drwy’r Cyfryngau Cymdeithasol mor bwysig y dyddiau hyn, am bob 100 ‘Hoffi’ ar Facebook, byddwn yn cyfrannu £100 i elusen. Byddwn hefyd yn cynnig gofalwr i un o’n cleientiaid dyddiol, am ddim a fydd yn mynd â nhw allan i gael paned a chacen am ychydig oriau.

Rydym yn ceisio cefnogi elusennau lleol, er enghraifft Ysbyty Goffa Tarporley, sy’n cynnig gwasanaeth gwerthfawr o ddarparu gofal seibiant i’r henoed. Er mai busnes ydym ni mae gennym gydwybod gymdeithasol gryf am ddarparu gofal yn y cartref ac rydym eisiau gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi’r elusennau a’r cymunedau lleol ar Ynys Môn.

Rwy’n credu’n gryf, ac yn gwybod, y gall y rhan fwyaf o bobl, gyda’r gofal a’r gefnogaeth iawn, dreulio’u blynyddoedd diwethaf yn eu cartref eu hunain. Edrychwn ymlaen gyda brwdfrydedd a chyffro mawr i godi’r baich ar deuluoedd a chynnig gofal a chefnogaeth y gallwch ymddiried ynddyn nhw, i lawer mwy o bobl yn y dyfodol. Mae’n systemau ni yn gwbl integredig, felly nid oes angen i ni ailddyfeisio’r olwyn, dim ond parhau i wneud yr hyn a wnawn orau. Edrych ar ôl pobl hŷn a bregus.

Mae geiriau fy mam, ‘Mae ar Bawb Angen Rhywun’ yn dal i fod mor berthnasol heddiw. Felly ar ran fy nhîm ardderchog a minnau, rydym yn edrych ymlaen at wneud ein gorau glas i’ch helpu chi.

Sarah Green, Perchennog a Chyfarwyddwr

Rydym yn asiantaeth gofal cartref wedi’n lleoli yn Llanfaelog, Ynys Môn yn cynorthwyo teuluoedd yn bennaf ar Ynys Môn a Gogledd Cymru, er ein bod yn mynd dros y wlad.

Mae Gofal Cartref Môn yn is-gwmni yn llwyr berchnogaeth y Bunbury Care Agency, mae’n aelod o’r UKHCA (Cymdeithas Gofal Cartref y Deyrnas Unedig) ac yn aelod cysylltiol o SOLLA (Society of Later Life Advisers). SOLLA yw’r unig fudiad yn y DU a all gynnig ymgynghorwyr ariannol achrededig sy’n cynghori a helpu pobl gyda thalu am ofal i’r henoed.

SOLLA logo