Gofal Cartref

Gofal wedi’i deilwra a chwmni yn y cartref

Mae gofal yn y cartref yn rhoi rhyddid dewis i chi, hyblygrwydd a’r gallu i fyw fel y dymunwch chi gyda phecyn gofal sydd wedi’i deilwra’n arbennig i’ch anghenion.

Credwn yn gryf y dylai pobl fregus, lle bynnag y bo modd, gael dewis lle yr hoffent fyw yn ddiweddarach yn eu bywyd. Gwyddom mai’r sefyllfa orau yw gallu aros yn eich cartref eich hun, mewn amgylchedd cyfarwydd gyda’ch atgofion i gyd; parhau i gysgu yn eich gwely’ch hun; dewis eich bwyd eich hun, eistedd yn eich gardd; cadw’ch anifeiliaid anwes a chael ffrindiau a pherthnasau’n ymweld â chi fel y mynnwch.

Gwyddom y gall y rhan fwyaf o bobl aros yn eu cartrefi eu hunain gyda’r gofal a’r gefnogaeth iawn ynghyd â’r ddealltwriaeth a’r cyfeillgarwch hanfodol.

Home Care Agency, Bunbury

Os byddech chi’n sicr o’r gofal a’r gefnogaeth iawn, a fyddech chi’n dewis byw yn eich cartref eich hun cyn hired â phosibl?

Ein rôl fel eich darparwyr gofal cartref

  • Gweithio ochr yn ochr â chi a’ch teulu i sicrhau eich bod yn cael y lefel gofal unigryw rydych ei hangen
  • Dewis yn ofalus gofalwyr sydd â’r sgiliau, y profiad a’r bersonoliaeth angenrheidiol
  • Sicrhau eich bod yn gallu cadw at eich trefn arferol a bod eich gofalwyr yno ar yr amseroedd rydych chi eu hangen
  • Sicrhau bod y gofalwyr sy’n edrych ar eich ôl yn rhoi’r gofal, y parch a’r ddealltwriaeth fwyaf i chi
  • Darparu rota o ofalwyr rydych yn edrych ymlaen at eu gweld yn rheolaidd, adeiladu perthynas ymddiriedus a chyfeillgar a rhoi tawelwch meddwl i chi a’ch teulu

Ymddiriedaeth. Tawelwch Meddwl. Cefnogaeth.

Ein Gwasanaethau Gofal Cartref

Rydym yn arbenigo yn y gwasanaethau gofal cartref canlynol:

Elderly care and companionship at home

Cyllid

Myth yw bod gofal cartref yn ddrutach na chartref gofal, ac mae opsiynau ariannol ar gael. Dros y blynyddoedd daeth yn amlwg fod ein system gyfleus a hyblyg o ofal parhaus wedi helpu llawer o bobl i aros yn eu cartref yn dipyn hirach na’r disgwyl, ac ar gost resymol.

Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Ein proses

Rydym yn hoffi dod i’ch adnabod chi a’ch teulu a deall eich sefyllfa, er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r Gofalwr mwyaf addas i chi. Byddwn yn dewis eich gofalwyr yn ofalus i sicrhau’r rhinweddau a’r profiad iawn i’ch anghenion, a hefyd i wneud yn siŵr eich bod am gyd-dynnu o ran personoliaeth.

P’un ai eich bod angen cefnogaeth gofal dydd, gofal seibiant i roi hoe i un o’ch anwyliaid neu ofal byw yn y cartref parhaus, gallwn ni helpu.

Gyda dros 50 mlynedd o brofiad mewn darparu gofal i’r henoed, rydym yn cynnig gwasanaeth personol ac unigol, gan gyflenwi gofalwyr a chymdeithion wedi’u dewis yn ofalus, ar Ynys Môn.

Ddim yn siŵr sut i siarad â’ch anwyliaid am ofal?

Gall trafod gofal gyda’ch anwyliaid fod yn bwnc sensitif. Mae Time To Talk yn ganllaw ardderchog yn llawn gwybodaeth a chyngor gwerth chweil:

Download guide

What our clients say

“I would like to thank you and your team for bringing comfort and happiness to Mum…your ladies brought laughter and fun back into her life…her sparkle had returned.”

Ein gofalwyr a’n cymdeithion

Mae gan ein gofalwyr yn y cartref flynyddoedd lawer o brofiad a gwybodaeth am bob lefel o ofal, o edrych ar ôl pobl sydd â chyflyrau dementia fel clefyd Alzheimer a Dementia Fasgwlaidd i’r rheini sy’n dioddef oddi wrth glefyd Parkinson, Sglerosis Ymledol, Canser ac afiechydon difrifol eraill. Mae’n gofalwyr i gyd wedi cael eu gwirio, mae ganddynt DBS (Gwiriad yr Heddlu) cyfredol, wedi’u hyswirio ac wedi cael yr hyfforddiant gofynnol.

Mae nifer o’n gofalwyr wedi bod gyda ni am amser hir ac rydym yn eu hystyried yn rhan o’r teulu sydd yn eu tro yn dod yn rhan o’ch teulu chi. Beth bynnag eich anghenion gofal cartref, mae’n gofalwyr a’n cymdeithion yn cynnig gofal a sylw personol un-i-un parchus, proffesiynol a dibynadwy sy’n cyd-fynd â’ch ffordd o fyw yn union ble a phryd rydych ei angen a gall hyn wneud gwahaniaeth mawr i’ch diwrnod.

I gael gwybodaeth fanwl neu gyngor ar ofal cartref, ffoniwch ni ar 01407 883060

Send us a message

Rydym yn asiantaeth gofal cartref wedi’n lleoli yn Llanfaelog, Ynys Môn yn cynorthwyo teuluoedd yn bennaf ar Ynys Môn a Gogledd Cymru, er ein bod yn mynd dros y wlad.

Mae Gofal Cartref Môn yn is-gwmni yn llwyr berchnogaeth y Bunbury Care Agency, mae’n aelod o’r UKHCA (Cymdeithas Gofal Cartref y Deyrnas Unedig) ac yn aelod cysylltiol o SOLLA (Society of Later Life Advisers). SOLLA yw’r unig fudiad yn y DU a all gynnig ymgynghorwyr ariannol achrededig sy’n cynghori a helpu pobl gyda thalu am ofal i’r henoed.

SOLLA logo