Gofal Dyddiol

Gofal dyddiol yn y cartref

Byddwn ni i gyd yn heneiddio a bydd y rhan fwyaf ohonom angen help llaw ychwanegol. I rai, mae’n bosibl nad oes teulu gerllaw i gynnig y cymorth hwnnw. Mae’n gwasanaeth gofal cartref dyddiol yn darparu ymweliadau rheolaidd o awr o leiaf, ar yr union adegau o’r dydd y byddwch angen help, faint bynnag o weithiau fydd hynny.

Mae’n gwasanaethau gofal dyddiol yn cynnig cefnogaeth i’r rheiny sydd angen cymorth ychwanegol ar rai adegau drwy’r dydd – h.y. codi o’r gwely, ymolchi, paratoi bwyd, help gyda’r gwaith tŷ; neu gymorth gyda’r nos a pharatoi  i noswylio.

Elderly care at home

Neu gellir trefnu ymweliadau ar rota pendant i gyd-fynd â’ch anghenion yr un mor hawdd â darparu gofal mwy hyblyg. Gellir darparu gofal am 2 awr, ddwywaith yr wythnos, neu ymweld sawl gwaith bob dydd – waeth beth eich gofynion a’ch anghenion gallwn deilwra unrhyw gynlluniau gofal i gefnogi’ch ffordd o fyw a chynnig gofal gonest a dibynadwy.

Mae’n gofalwyr i gyd wedi cael eu dewis yn arbennig oherwydd eu harbenigedd a’u hyfforddiant. Mae gan lawer o’n gofalwyr brofiad arbenigol mewn ystod eang o gyflyrau fel dementia, clefyd Alzheimer, clefyd Parkinson ac edrych ar ôl y rheiny sydd wedi bod yn yr ysbyty yn dilyn codwm neu strôc.

Ein gwasanaethau gofal cartref seiliedig ar rota

Rydym yn falch iawn o’r system unigryw ‘Rosy Rota’ sydd wedi cymryd blynyddoedd i’w sefydlu. Bydd ein gofalwyr profiadol i gyd yn cael eu neilltuo i’ch anwyliaid a byddant yn gweithio ar sail rota, er mwyn cael perthynas bersonol a’ch galluogi i gael y gorau o’r cynllun gofal.

Pam dewis gofal cartref dyddiol?

Mae gofal cartref dyddiol yn galluogi’r hen a’r bregus i barhau i fyw’n annibynnol yn eu cartref eu hunain, gydag ymweliadau rheolaidd gan ofalwr fel a phan fo angen. Mae’n gofalwyr yno i helpu gyda gofal personol, mynd i apwyntiadau neu ddigwyddiadau, coginio’ch hoff brydau bwyd, helpu â gwaith tŷ, ac yn fwyaf pwysig, cwmni a chyfeillgarwch.Daily care at home for the elderly

Edrychir ar ôl ein cleientiaid i gyd ar yr adegau sydd fwyaf hwylus iddyn nhw, ac rydym yn ymfalchïo yn y ffaith fod ein gwasanaeth mor ddibynadwy: os ydych angen i ni fod yno ar union amser – byddwn yno ar yr amser hwnnw. Os ydych angen newid eich trefn i ddiwrnod neu amser gwahanol, gallwn wneud hynny hefyd.

Gan ein bod yn asiantaeth annibynnol, gallwn gynnig lefel digyffelyb o hyblygrwydd a dewis.

Rydym yn cymryd gofal mawr i gael y gofalwyr iawn i’n cleientiaid fel bod eich anwyliaid yn derbyn yr union ofal, dealltwriaeth a chefnogaeth sydd eu hangen arnynt.

Gwneud y newid

Rydym yn deall fod penderfynu ar y gofal iawn i’ch anwyliaid yn anodd am lawer o resymau, ac rydym yma i helpu. Rydym wedi bod yn gweithio gyda theuluoedd ers dros bedwar deg wyth o flynyddoedd ac rydym wedi cadw llawer o bobl yn ddiogel yn eu cartref pan mae bywyd wedi mynd yn fwy heriol o ganlyniad i salwch, anafiadau, neu dim ond effeithiau henaint.

Gwyddom fod trafod gofal gyda’ch anwyliaid yn fater sensitif: byddwn yn trafod eich opsiynau, yn rhoi cyngor, ac yn cwrdd â chi a’ch anwyliaid i ddod i’ch adnabod chi a’ch anghenion – yn gorfforol ac emosiynol. Fel mae’ch anghenion yn newid, gallwn ninnau addasu.

Client story

This lady is 90 years old and until a few weeks ago was very independent. She only needed help with cleaning and shopping. She suddenly deteriorated after Christmas and spent some time in hospital with a nasty chest infection. After a spell convalescing in a local hospital she was determined to return to her home and her beloved dog. When I visited her she was very frail but still retained a great sense of humour. She was desperate to come home and after liaising with the staff at the hospital she has now returned to her home. Because she is weak she needs a kind and caring live in carer who can perk her up and get her eating properly again. So that she is not left alone, daily carers come every day to give the carer their break. It is very satisfying when you know you can make a difference to somebody else’s life.

Mae’ch diogelwch a’ch tawelwch meddwl o’r pwys mwyaf

Mae pob un o’n gofalwyr a’n cwmni cadw tŷ yn cael eu gwirio’n drylwyr yn unol â Chod Ymarfer UKHCA ac mae ganddynt ardystiad DBS cyfredol. Maent yn meddu ar y profiad, yr wybodaeth a’r cymwysterau i ofalu am oedolion bregus, gan gynnal urddas a pharch y cleient.

Yn dibynnu ar alluoedd a chymwysterau’r gofalwr, gallant gynnig gwahanol lefelau o ofal personol, rhoi meddyginiaeth a helpu gyda symud a thrafod. Gallant helpu i gadw tŷ, paratoi a chynnal deiet cytbwys a bod yn gwmni ac yn gefnogaeth i’ch holl ofynion.

Wrth recriwtio rydym yn dilyn trefn drylwyr o wiriadau ac mae’n rhaid i’r gofalwyr ddarparu:

  • Manylion llawn eu profiad gwaith neu CV
  • Copïau o’u cymwysterau i gyd
  • O leiaf ddau eirda gan gyflogwyr diweddar
  • Dwy ffurf o adnabyddiaeth
  • Datgeliad DBS uwch cyfredol (Gwiriad yr Heddlu)

Mae pob geirda’n cael ei wirio’n ofalus a’i ddilysu gennym ni dros y ffôn gyda’r cyflogwyr blaenorol. Mae hyn yn caniatáu i ni ofyn mwy o gwestiynau a chael gwybodaeth ddyfnach am y gofalwr. Yna caiff y gofalwr gyfweliad gyda ni i sicrhau eu bod yn addas i’n cleientiaid.

Rydym yn asiantaeth gofal cartref wedi’n lleoli yn Llanfaelog, Ynys Môn yn cynorthwyo teuluoedd yn bennaf ar Ynys Môn a Gogledd Cymru, er ein bod yn mynd dros y wlad.

Mae Gofal Cartref Môn yn is-gwmni yn llwyr berchnogaeth y Bunbury Care Agency, mae’n aelod o’r UKHCA (Cymdeithas Gofal Cartref y Deyrnas Unedig) ac yn aelod cysylltiol o SOLLA (Society of Later Life Advisers). SOLLA yw’r unig fudiad yn y DU a all gynnig ymgynghorwyr ariannol achrededig sy’n cynghori a helpu pobl gyda thalu am ofal i’r henoed.

SOLLA logo