Gofal Seibiant

Gofal Seibiant yn y cartref

Mae llawer o ffrindiau ac aelodau’r teulu yn cymryd y cyfrifoldeb o edrych ar ôl perthynas hŷn neu rywun agos. Mae ar hyd yn oed ofalwyr angen seibiant eu hunain weithiau. Rydym yn galluogi’r rhai sy’n gofalu i gymryd ychydig o seibiant, gan adael eu hanwyliaid yn ein dwylo diogel ni.

Respite home care for the elderlyOs ydych yn ofalwr ac angen cymryd amser allan; boed yn ddiwrnod, wythnos neu’n hirach, gallwn fod yno i ofalu am eich anwyliaid tra’ch bod chi’n edrych ar ôl eich hun. Mae’n amhosibl bod yno i gefnogi rhywun 365 diwrnod y flwyddyn, ac rydym yn deall pa mor bwysig y mae i chi gael hoe eich hun.

Gall ein gofalwyr seibiant roi egwyl i chi am unrhyw hyd – oriau, diwrnodau, wythnosau neu fisoedd, dydd neu nos. Mae hyn yn rhoi tawelwch meddwl a sicrwydd i chi wrth gael yr hoe bwysig yna. Os ydych angen picio allan am ychydig oriau, diwrnod neu ddau, mynd ar wyliau am wythnos neu gael amser i ffwrdd i edrych ar ôl eich iechyd eich hun; gallwn ni lenwi unrhyw fylchau o ran gofal.

Gallwch ymddiried ynom ni i ddarparu gofal seibiant pan mae angen. Gallwn eich sicrhau y bydd popeth yn cael ei adael mewn dwylo diogel a byddwch yn gallu cymryd cam yn ôl heb boeni dim.

Mae’n gofalwyr i gyd yn cael eu dewis yn ofalus a’u hyfforddi gan y cwmni. Mae ganddynt gyfoeth o brofiad mewn ystod eang o gyflyrau fel dementia, clefyd Alzheimer, MS, clefyd Parkinson yn ogystal ag edrych ar ôl y rheiny sydd wedi bod yn yr ysbyty yn dilyn codwm, strôc neu’n gwella o rywbeth arall.

Gofal seibiant brys

Os yw gofalwr arferol yn mynd yn sâl yn sydyn neu ddim yn gallu cynnig y gofal arferol, gallwn gamu i mewn ar fyr rybudd a sicrhau nad oes oedi mewn anghenion gofal. Mae’n tîm o ofalwyr ardderchog wrth law ac yn gallu dod o hyd i ofal seibiant o safon uchel ar fyr rybudd, gyda nemor ddim tarfu na ffwdan.

Os ydych angen gofal seibiant brys gan ofalwr dibynadwy a phrofiadol y gallwch ddibynnu arno, cysylltwch â ni ar 01407 883060.

Emergency respite care at home

Our Home Care Services

You may also be interested in the following care at home services which can be provided on a live in or daily basis:

Rydym yn asiantaeth gofal cartref wedi’n lleoli yn Llanfaelog, Ynys Môn yn cynorthwyo teuluoedd yn bennaf ar Ynys Môn a Gogledd Cymru, er ein bod yn mynd dros y wlad.

Mae Gofal Cartref Môn yn is-gwmni yn llwyr berchnogaeth y Bunbury Care Agency, mae’n aelod o’r UKHCA (Cymdeithas Gofal Cartref y Deyrnas Unedig) ac yn aelod cysylltiol o SOLLA (Society of Later Life Advisers). SOLLA yw’r unig fudiad yn y DU a all gynnig ymgynghorwyr ariannol achrededig sy’n cynghori a helpu pobl gyda thalu am ofal i’r henoed.

SOLLA logo