Recriwtio

Croeso i Ofal Cartref Môn

Nid dim ond yr henoed sy’n cael gofal gennym ni. Rydym yn ymfalchïo’n fawr yn y tîm o ofalwyr sy’n dewis cofrestru gyda ni. Dod i’ch adnabod chi a’ch sgiliau, dysgu pa arbenigedd allwch chi ei gyfrannu a’ch rhoi chi i weithio gyda rhywun y gwyddwn y byddwch yn hapus gyda nhw.

Rydym yn gweld y tîm sydd gennym o’n hamgylch fel teulu. Rydym yn edrych ar ôl ein tîm fel yr hoffem gael ein trin ein hunain. Mae hynny’n golygu dim contractau dim oriau, tâl da, a thalu am gostau teithio. Mae’n teulu yn tyfu drwy’r amser ac rydym yn chwilio’n gyson am ofalwyr dyddiol a byw i mewn cymwys a brwdfrydig ar gyfer ein cleientiaid sydd gan mwyaf yn hen neu’n fregus.

Mae’r swyddi fel Gofalwr Gofal Cartref Môn yn amrywiol; rhoi gofal meddygol, cymorth domestig, cadw tŷ, ond yn bennaf oll cwmni. Rydym yn deall hefyd yr angen i ddod i adnabod eich cleientiaid yn bersonol, i elwa i’r eithaf ar eich gwaith gwerth chweil. Nid ydym yn gorlenwi amserlenni ac rydym yn caniatáu digon o amser rhwng apwyntiadau er mwyn lleddfu’r straen a’r pwysau sy’n cael eu teimlo’n aml gan y rheiny yn y diwydiant gofal.

Ein Gwasanaethau Gofal Cartref

Rydym yn darparu’r gwasanaethau gofal cartref canlynol:

  • Gofal byw i mewn (gan dîm ar rota)
  • Gofal dyddiol (isafswm o un awr)
  • Gofal ar ôl dod o’r ysbyty
  • Gofal seibiant (i roi seibiant i ofalwyr teulu)
  • Llenwi ar y penwythnos
  • Dros nos (cysgu a deffro)
  • Gofal dros dro

Mae mwyafrif ein cleientiaid yn hŷn gyda rhai yn eu 90au yn hawdd. Gallant fod â chyflyrau sy’n gofyn am ofalwyr sydd â sgiliau a phrofiad penodol ac mae rhai dim ond angen cymorth dyddiol neu help dros dro yn dilyn cyfnod yn yr ysbyty. Gall eraill fod angen lefel uchel o ofal yn ystod y dydd neu’r nos.

Byddwch yn gallu edrych ar ôl amrywiaeth o bobl yn ôl eich arbenigedd, o bobl sy’n ddifrifol wael â chlefyd Alzheimer, clefyd Parkinson, MS ac wrth gwrs canser. Rydym hefyd yn gofalu am bobl sydd â symudedd gwael neu sydd ddim ond yn eiddil ac unig.

Gwyddom fod ein dull ni o ofalu wedi gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl eraill ac rydym yn eich gwahodd i fod yn rhan o’n tîm hir-sefydlog o ofalwyr a chymdeithion byw i mewn a dyddiol.

Gweithio i Asiantaeth Gofal Môn

Rhyddid i ddewis

Nid oes rhwymedigaeth arnoch i dderbyn unrhyw archeb ond mae gennym lawer o brofiad mewn cydweddu’ch personoliaeth a’ch sgiliau â’n cleientiaid. Rydych bob amser yn rhydd i weithio’n rhywle arall, ond gobeithiwn y byddwch yn mwynhau edrych ar ôl ein cleientiaid ni ac y byddwch ar gael i ni’n rhesymol o aml gan fod ein cleientiaid angen eu gofalwyr rheolaidd ar sail reolaidd.

Hyblygrwydd

Mae gennych ddewis pryd a lle rydych yn gweithio, sy’n eich galluogi i adeiladu eich oriau o amgylch eich teulu, eich ymrwymiadau a’ch ffordd o fyw yn gyffredinol. Rydym yn rheoli’ch rota ar eich rhan a phan fyddwch ar gael. Y cyfan a ofynnwn yw eich bod yn rhoi digon o rybudd i ni os nad ydych yn gallu gweithio fel y gallwn ddod o hyd i ofalwr addas yn eich lle.

Gwaith tîm

Gan ein bod yn fusnes teuluol mae’n bwysig ein bod yn gweithio fel tîm. Rydym yn hoffi edrych ar ôl ein gofalwyr gymaint â’n cleientiaid. Rydym yn eich ystyried yn rhan o’r teulu ac rydym bob amser ar gael i siarad â chi pe bai gennych broblem neu bryderon o unrhyw fath.

Gwerthfawrogi

Ein gofalwyr yw asgwrn cefn ein busnes erioed ac maent yn cynnig gwasanaeth amhrisiadwy i ni a’n cleientiaid ac oherwydd hynny mae gennym enw uchel yn y farchnad. Byddwch yn gweld fod eich cyflog yn adlewyrchu safon eich gwasanaeth.

What our carers say

“It took me a while to have the confidence to give up my permanent job with the local authority, but I am glad I did. I now work fewer hours to suit my lifestyle and still earn a good living. The main benefit however is being able to do my job in a less stressful way knowing that I really am making a difference to someone else’s life. I would highly recommend anyone who passionately believes that elderly people should remain living in their own homes, to register with Bunbury. They treat their carers as they treat their clients with kindness, understanding and compassion.”

Urgently required:

Elderly carers

If you have experience in elderly care and enjoy providing one-on-one care as part of a team, we’d love to hear from you.

Find out more

Swyddi ar gael

Ar hyn o bryd mae gennym nifer o swyddi gwag i ofalwyr profiadol:

Ewch i’n swyddi gwag gofal cartref

Rydym yn asiantaeth gofal cartref wedi’n lleoli yn Llanfaelog, Ynys Môn yn cynorthwyo teuluoedd yn bennaf ar Ynys Môn a Gogledd Cymru, er ein bod yn mynd dros y wlad.

Mae Gofal Cartref Môn yn is-gwmni yn llwyr berchnogaeth y Bunbury Care Agency, mae’n aelod o’r UKHCA (Cymdeithas Gofal Cartref y Deyrnas Unedig) ac yn aelod cysylltiol o SOLLA (Society of Later Life Advisers). SOLLA yw’r unig fudiad yn y DU a all gynnig ymgynghorwyr ariannol achrededig sy’n cynghori a helpu pobl gyda thalu am ofal i’r henoed.

SOLLA logo

Diddordeb mewn ymuno â theulu Gofal Cartref Ynys Môn

Cofrestrwch rŵan