Dod yn Ofalwr Ynys Môn

Croeso i Ofal Cartref Môn

Rydym yn asiantaeth deuluol, annibynnol a phreifat sydd wedi bod yn darparu gofal cartref ers 50 mlynedd. Gallwn briodoli’n llwyddiant a’n hirhoedledd i’n tîm gwerthfawr o ofalwyr sy’n edrych ar ôl ein cleientiaid gyda’r parch, yr urddas a’r ddealltwriaeth y maen nhw’n eu haeddu.

Ein Hathroniaeth

Rydym yn credu’n angerddol y dylai’r hen a’r bregus gael dewis ymhle a sut maen nhw’n cael gofal. Mae profiad yn dweud wrthym y gall bron pawb, gyda’r gofal a’r gefnogaeth iawn, ddal i fyw yn eu cartrefi eu hunain.

Credwn fod ein cleientiaid yn elwa ar amrywiaeth o ofalwyr byw i mewn rheolaidd a’u bod eisiau mwy na dim ond ymweliadau ‘picio i mewn’ bob dydd.

Rôl gofalwyr i’r henoed

Preifatrwydd, urddas a pharch

Fel un o’n gofalwyr ar y ‘Rosy Rota’, mae disgwyl i chi gynnal urddas, parch, ffordd o fyw a chyfrinachedd ein cleientiaid bob amser, yn arbennig wrth helpu gyda:

  • Gwisgo a dadwisgo
  • Rhoi bath, golchi, eillio a glendid y geg
  • Gofynion toiled ac ymataliaeth
  • Gofynion meddyginiaeth a materion eraill sy’n gysylltiedig ag iechyd
  • Codi a chario
  • Hylendid ac ymwybyddiaeth o reoli haint
  • Bwyta ac amser bwyd
  • Trafod eiddo a dogfennau personol
  • Mynd i mewn i’r cartref, yr ystafell, yr ystafell ymolchi neu’r toiled
Elderly care job vacancies

Gofalwyr byw i mewn

Fel arfer mae’n gofalwyr byw i mewn yn gofalu am 2-3 cleient ar sail rota. Bydd gan bob cleient 3-4 gofalwr sy’n golygu y gallwch drefnu pryd rydych ar gael o amgylch eich bwyd dyddiol h.y. cael amser ar gyfer eich teulu, apwyntiadau a gwyliau.

Mae’r rhan fwyaf o’r archebion byw i mewn am 1 wythnos ond mae rhai cleientiaid yn hoffi cael yr un person am bythefnos. Teimlwn mai hwn ddylai fod y cyfnod hiraf fel nad ydych yn gorweithio ac yn blino. Bydd eich cyflog bob amser yn adlewyrchu lefel y gofal sydd ei angen a darperir cymorth ychwanegol i sicrhau eich bod yn cael seibiannau rheolaidd.

Gofalwyr Dydd

Gall ein gofalwyr dyddiol ymweld â’u cleientiaid sawl gwaith y dydd OND am ddim llai nag  awr ar y tro. Mae’n bwysig peidio â rhuthro fel y gallwch roi’ch sgiliau gorau i’ch cleient a chael amser am sgwrs dros baned. Mae hyn yn gwneud eich gwaith yn llawer mwy gwerthfawr a boddhaus, gan wybod eich bod yn gwneud gwahaniaeth i fywyd rhywun arall.

Mae’r rhan fwyaf o’n cleientiaid angen cymorth yn y bore a gyda’r nos, ond gall rhai fod angen hyd at 4 ymweliad y dydd, dros nos neu hyd yn oed benwythnos. Gallwch rannu’ch rhestr cleientiaid gyda gofalwr dydd arall, ond oni bod argyfwng byddwch bob amser yn mynd at eich cleientiaid rheolaidd er mwyn i chi gallu adeiladu perthynas gyda nhw.

Swyddi gwag mewn gofal a chwmni i’r henoed

There are currently no vacancies.