Trefniadau Recriwtio a Hyfforddiant

Trefniadau Recriwtio Gofalwyr Môn

Fel un o’n gofalwyr ‘Rosy Rota’, mae disgwyl i chi gynnal urddas, parch a chyfrinachedd eich cleient bob amser. Nid yw pawb yn addas i ofalu am yr henoed. Credwn ei bod yn cymryd math arbennig o berson i ymrwymo i les yr henoed a’r musgrell ac rydym yn disgwyl i bob un o ofalwyr Môn ddangos cydymdeimlad, caredigrwydd ac ystyriaeth.

Wedi cymryd manylion llawn eich profiad mewn gofal ac wedi gwirio ac asesu’ch tystlythyrau, byddwn yn gwneud ein gorau i ddod o hyd i gleientiaid addas i chi, fodd bynnag, ni allwn warantu hynny. Lle bo modd rydym yn cynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb. Os nad yw hyn yn bosibl, byddwn yn cynnal cyfweliadau ffôn trylwyr ac yna byddwn yn gofyn i chi ddod i gwrdd â ni pan fyddwch yn cyrraedd yr ardal.

Ni allwn gynnig unrhyw swyddi gofal nes eich bod wedi cydymffurfio â’n gofynion cofrestru.

Cofrestru

Er mwyn cofrestru bydd angen i chi ddarparu’r dogfennau canlynol:

 • CV neu lythyr yn rhestru’ch cyflogaeth lawn.
 • Tystysgrifau Codi a Chario, Hylendid Bwyd, Cymorth Cyntaf a rhoi meddyginiaeth, fel isafswm.
 • Llun-gopïau o unrhyw gymwysterau perthnasol eraill, e.e. NVQ, City & Guilds, Nyrsio, Gofalu, Coginio ayb.
 • Dau eirda gan eich cyflogwyr diweddaraf. Ni allwn dderbyn geirda gan aelodau o’r teulu.
 • Datganiad ysgrifenedig gennych chi eich bod mewn iechyd corfforol a meddyliol da.
 • Datganiad ysgrifenedig eich bod yn hunangyflogedig, yn talu Treth ac Yswiriant Gwladol.
 • Tystysgrif Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus ddilys. Os nad oes gennych yswiriant, gallwch wneud cais ar-lein drwy ddarparwyr yr Asiantaeth, sydd ar hyn o bryd yn costio £84.80 ac yn ddilys am 12 mis.
 • Llun-gopi o’ch Pasbort a’ch Trwydded Yrru (copïwch y ddwy ran) Noder: Os nad ydych yn Ddinesydd Prydeinig mae’n rhaid i ni gael copi o’ch Pasbort, Visa a’ch papurau gweithio.
 • Dau lun maint pasbort diweddar ohonoch.
 • Copi o fil cyfleustodau neu ddatganiad banc diweddar a gyfeiriwyd atoch chi i gadarnhau’ch cyfeiriad presennol.

Gwybodaeth DBS (Gwiriad yr Heddlu)

 • Os ydych wedi talu am DBS cludadwy gallwn ei wirio ar-lein. Os nad ydych, bydd angen i chi gael DBS uwch (enhanced) newydd gyda’n Corff Ambarél.
 • Bydd angen i chi anfon y dogfennau gwreiddiol. Nid yw llungopïau yn dderbyniol.
 • Wedi i’ch dogfennau gael eu hawdurdodi gan yr Asiantaeth, byddant yn cael eu dychwelyd i chi drwy Ddosbarthu Wedi’i Gofnodi.
 • Bydd eich cais yn cael ei brosesu gan ein Corff a Gofrestrwyd gan y Llywodraeth a bydd yn ddilys gyda’n hasiantaeth am 3 blynedd.
 • Y ffi yw £65.60.
 • Rydym yn gweithredu system ymgeisio ar-lein a gallwch fynd ati hefyd drwy’n gwefan. Byddwch yn amyneddgar oherwydd mae’r amserlen yn dibynnu ar Awdurdod yr Heddlu.
 • Ni allwn gynnig unrhyw swydd i chi nes bod eich Tystysgrif Datgelu wedi cael ei chyhoeddi.

Ar gyfer eich cais DBS, gallwch ffonio’r swyddfa i naill ai ddiweddaru’ch DBS neu wneud cais am un newydd (01407 883060).

Yswiriant

Mae’n rhaid i chi gael yswiriant dilys. Os nad oes gennych, rydym yn argymell ein cyflenwr:

Carers Insurance – BlueFin Group and Insurance Application Form

Training

We recommend our preferred supplier, ‘Protraining’ who provide up to date training online. The courses normally cost £24.95 + VAT, with the exception of Food Hygiene which is £17.95 + VAT.

We have obtained a discount which we are passing on to you, so courses cost £19.95 + VAT except for Food Hygiene which is £14.95 + VAT. Please contact the office on 01407 883060 for your discount code before you register with Protraining.

Click on the links below for your chosen training:

First Aid and Safety for the over 50s  Procedures for Moving Objects and Positioning People  Legislation, Bacteriology, Contamination & Storage  Storing, Handling, and Disposing of MedicationsBlood borne diseases, legislation & procedures

DBS (Police Checks) – Please call the office to either update your DBS or apply for a new one (01407 883 060)

Other First Aid Training – Red Cross or Steve Clark Training or St. John’s Ambulance

Gofynion ar Ofalwyr Môn

Mae’n RHAID i bob Gofalwr sydd wedi cofrestru gyda Gofal Cartref Môn ddiweddaru eu Hyfforddiant Cymorth Cyntaf.

Mae’n RHAID i Ofalwyr sy’n edrych ar ôl cleientiaid sydd angen Codi a Chario gwblhau eu cwrs Symud a Gosod Pobl.

Nid yw hyfforddiant Meddyginiaethau, Rheoli Haint a Hylendid Bwyd yn orfodol ond maent yn cael eu hargymell.

Bydd cwrs Ymwybyddiaeth Dementia ar gael ar-lein cyn bo hir.

Ein Datganiad Gofal i’r Henoed

 • Mae’n rhaid i bob Gofalwr lynu wrth God Ymddygiad yr Asiantaeth.
 • Mae’r Asiantaeth yn cydymffurfio â Deddf Diogelu Data 1998. Dim ond i’ch Gofalwyr a staff yr Asiantaeth y bydd eich manylion yn cael eu datgelu, fel y bo’r angen. Bydd pob gwybodaeth a ddelir amdanoch yn cael ei storio’n ddiogel ac yn gyfrinachol yn unol â’r Ddeddf.
 • Mae’r Asiantaeth yn Asiantaeth Cyfle Cyfartal ac mae’n cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth gyfredol yn cynnwys y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Rhyw a’r Ddeddf Cysylltiadau Hiliol.
 • Rydym yn Asiantaeth Cyflwyno Gofal Cartref ac roeddem wedi’n cofrestru â’r Comisiwn Ansawdd Gofal. Yn anffodus, yn 2010, disodlwyd Deddf Safonau Gofal 2002 gan Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2008 ac o ganlyniad, nid oes gofyn i Asiantaethau Cyflwyno Gofal Cartref gael eu rheoleiddio. Fodd bynnag, rydym yn parhau i lynu wrth safonau cyfredol y Comisiwn Ansawdd Gofal fel ag y maent yn y ddeddf newydd gymaint â phosibl.
 • Yn hytrach rydym yn aelodau llawn o UKHCA (Cymdeithas Gofal Cartref y Deyrnas Unedig), sef y corff masnach mwyaf sy’n cefnogi gofal i’r henoed yn eu cartrefi eu hunain. Mae hyn yn ein galluogi i gynnig gofal cartref hollol breifat ac annibynnol i’n cleientiaid sy’n rhoi dewis iddynt sut maen nhw’n dymuno cael eu gofalu amdanynt yn eu cartrefi eu hunain.

Diddordeb mewn ymuno â theulu Gofal Cartref Ynys Môn

Cofrestrwch rŵan